Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pawłowie

PROCEDURA NADANIA IMIENIA:

REGULAMIN I ZASADY WYBORU PATRONA

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁOWIE

 

I ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ WYBORU KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁOWIE:

   Dyrektor Szkoły zapoznaje pracowników szkoły, uczniów i rodziców z procedurą nadania imienia szkole w następujący sposób:

 - Radę Pedagogiczną - podczas posiedzenia Rady w dniu 06 listopada 2023 roku,

 - rodziców - podczas  posiedzenia  Rady Rodziców 06 listopada 2023 roku,

 - uczniów-  na lekcjach w klasach IV - VIII i spotkaniach z wychowawcami w klasach I- III 06 listopada 2023 roku,

 - cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronie internetowej szkoły i specjalnie utworzonej tablicy w szkole w dostępnym dla rodziców, uczniów i nauczycieli miejscu.

 

II  ZASADY I TERMINY ZGŁASZANIA KANDYDATUR NA PATRONA SZKOŁY:

A/ ZASADY OGÓLNE

1. Kandydatury na patrona szkoły mogą zgłaszać:

        - uczniowie,

        - rodzice,

        - nauczyciele, pracownicy obsługi i administracji Szkoły Podstawowej w Pawłowie.

2. Przez osobę zgłaszającą należy rozumieć pojedynczą osobę lub grupę osób, np: klasę,  społeczność kilku klas itp.

3. Kandydatury na patrona są zgłaszane na drukach wg wzoru nr 1 (do pobrania w sekretariacie szkoły).

4. Zgłoszenie, dla spełnienia wymogów formalnych musi:

- zawierać dane i podpis(y) osoby zgłaszającej kandydaturę,

- uzasadnienie – dlaczego kandydat ma zostać patronem SP w Pawłowie,

- mieć załączone materiały, służące do prezentacji kandydata.

5. Termin zgłoszeń – listopad 2023 r.

6. Zgłoszenia będą przyjmowane w sekretariacie szkoły w godzinach jego urzędowania.

7. W celu zbierania kandydatur, tworzenia list rankingowych oraz sporządzania stosownej dokumentacji dyrektor powołuje Komisję Wyborczą.

8. W skład Komisji Wyborczej wchodzą: przedstawiciel Rady Pedagogicznej, przedstawiciel Rady Rodziców oraz przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

9. Wyniki dotyczące wyboru kandydatów zostaną wywieszone na gazetce szkolnej oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w zakładce poświęconej nadaniu szkole imienia.

10. Za umieszczenie wyżej wymienionych informacji odpowiada administrator strony internetowej szkoły.

 

 B/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ UCZNIÓW

1. Każdy uczeń ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego, np. przez klasę. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów uczniów złożonych na wniosku.

3. Klasa przygotowuje plakat informacyjny, promujący własnego kandydata na patrona.

4. Komisja wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów.

5. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

6. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów przez kandydatów, o przejściu danego kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Samorządu Uczniowskiego.

7. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata uczniów na patrona do końca grudnia 2023 r.

 

C/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RODZICÓW

1. Każdy rodzic ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów rodziców złożonych na wniosku.

3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową kandydatów zgłoszonych przez rodziców.

4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje Zarząd Rady Rodziców.

6. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata rodziców na patrona szkoły do końca grudnia 2023 r.

 

D/ ZASADY WYBORU KANDYDATA NA PATRONA PRZEZ RADĘ PEDAGOGICZNĄ, PRACOWNIKÓW OBSŁUGI I ADMINISTRACJI

1. Każdy nauczyciel, pracownik obsługi i administracji ma prawo zgłosić jedną propozycję kandydata na patrona – na druku wg wzoru nr 1.

2. Dopuszcza się złożenie wniosku zbiorowego. W takim przypadku propozycję danego kandydata mnoży się przez liczbę podpisów nauczycieli i pracowników złożonych na wniosku.

3. Komisja Wyborcza sporządza listę rankingową zgłoszonych kandydatów.

4. Do drugiego etapu przechodzi kandydat najczęściej wymieniany we wnioskach.

5. W przypadku uzyskania takiej samej liczby głosów o przejściu kandydata do drugiego etapu decyduje głosowanie jawne wszystkich nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

6. Komisja Wyborcza ogłasza kandydata nauczycieli oraz pracowników administracji
i obsługi na patrona szkoły do końca grudnia 2023 r.

 

III WERYFIKACJA PROPOZYCJI NA KANDYDATÓW:

   Zespół Koordynujący, w terminie 2 dni od wyznaczonego dnia zakończenia składania wniosków dokona weryfikacji złożonych kandydatur. Weryfikacja polegać będzie na stwierdzeniu spełnienia wymogów określonych niniejszym Regulaminem. Przyjęcie oraz odrzucenie propozycji kandydatów na patrona zostanie udokumentowane w formie protokołu. Protokół winien zawierać uzasadnienie ewentualnego odrzucenia propozycji. Lista przyjętych propozycji na kandydatów zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń szkoły oraz na stronie internetowej. Decyzja Zespołu Koordynującego jest ostateczna.

 

IV PRZEBIEG PREZENTACJI  KANDYDATÓW NA PATRONA:

Prezentacja wyborcza kandydata polega na przedstawieniu przez osobę go zgłaszającą:

 1. Osiągnięć, dorobku i charakterystyki,
 2. Ewentualnych powiązań ze środowiskiem lokalnym szkoły lub miejscowością Pawłów,
 3. Argumenty przemawiające za tym kandydatem, jako autorytetem dla uczniów.

W wyznaczonym harmonogramem terminie  na terenie szkoły umieszczone zostaną przygotowane prezentacje dotyczące kandydatów na patrona.

W okresie tym wychowawcy klas oraz chętni nauczyciele, podczas godzin wychowawczych lub innych zajęć, zapoznają uczniów ze zgłoszonymi propozycjami omawiając każdą z nich
i prowadząc dyskusje z uczniami.

 

V WYBORY KANDYDATA NA PATRONA

W przypadku większej ilości propozycji kandydatów na Patrona szkoły (powyżej trzech) wybory są trzyetapowe. Przy trzech lub mniejszej liczbie kandydatów wybory są dwuetapowe (etap II i III).

ETAP I  Wybory kandydata przez poszczególne organy szkoły: uczniów, rodziców oraz nauczyciel i pracowników szkoły.

Wybory kandydata na patrona przez uczniów.

   Wychowawcy przeprowadzą lekcje wychowawcze na temat: W poszukiwaniu autorytetu; kto może być patronem szkoły? Zespół koordynujący będzie prowadził kampanię reklamującą akcje wybierania kandydatów na patrona szkoły. Na lekcjach  odbędą się dyskusje, prezentacje kandydatów na patrona szkoły. W wyznaczonym terminie odbędą się wewnątrzszkolne wybory uczniów wyłaniające jednego kandydata na patrona, którzy uzyskali największą liczbę głosów. Za przeprowadzenie głosowania uczniów odpowiedzialny jest opiekun Samorządu Uczniowskiego, który wyznacza komisję skrutacyjną (której jest przewodniczącym) oraz sporządza protokół z przeprowadzonego głosowania.

Wybory kandydata na patrona przez nauczycieli i pracowników szkoły.

   Propozycje wybranych kandydatów z uzasadnieniem zostaną przedstawione na specjalnym zebraniu pracowników szkoły (nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji).
W wyznaczonym terminie odbędą się wybory jednego kandydata nauczycieli i pracowników. Za przeprowadzenie głosowania pracowników szkoły odpowiedzialny jest Dyrektor.                    Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów i umieści wyniki na tablicy ogłoszeń.

Wybory kandydata na patrona przez rodziców.

   Drogą głosowania rodziców wybrany zostanie jeden kandydat. Odpowiedzialną
za przeprowadzenie głosowania jest Przewodnicząca Rady Rodziców. Komisja skrutacyjna przeliczy głosy i sporządzi protokół z wyborów, wskazując jednego kandydata, który uzyskał przewagę większością głosów, wyniki umieści  na tablicy ogłoszeń.

ETAP II     Prezentacja kandydatów

   Zespół Koordynujący we współpracy z wychowawcami i Samorządem Uczniowskim przygotuje na forum szkoły prezentacje kandydatów wybranych przez rodziców (1), nauczycieli i pracowników (1) oraz uczniów (1). Uczniowie pod opieką wychowawców przygotują plakaty informacyjne oraz gazetki w salach i na korytarzach, nauczyciele wygłoszą prelekcje oraz przeprowadzą lekcje. Działania te mają przybliżyć całej społeczności szkolnej sylwetki kandydatów na patrona.

 

VI OGÓLNOSZKOLNE WYBORY PATRONA:

   W wyznaczonym harmonogramem dniu odbędą się ogólnoszkolne, tajne wybory patrona szkoły spośród przedstawionych kandydatów na patrona. Uczestniczyć w nich będą uczniowie, nauczyciele, pracownicy i  rodzice.  Karty do głosowania przygotuje zespół koordynujący. Nad procedurą głosowania czuwać będzie Samorząd Uczniowski wraz z opiekunem i zespół koordynujący. Wszyscy uprawnieni do głosowania będą oddawać głosy do przygotowanej urny w holu szkoły.

Wybór patrona:

 1. Drogą tajnego głosowania spośród wszystkich zgłoszonych kandydatów społeczność  szkolna wybierze większością oddanych głosów jednego kandydata na patrona. Wybory zostaną przeprowadzone w  dniu określonym w harmonogramie działań. Przeliczeniem głosów i sporządzeniem protokołu z wyborów zajmie się Zespół Koordynujący. Jeżeli taką samą lub zbliżoną (różnica mniejsza niż 3) liczbę głosów uzyska kilku kandydatów, głosowanie zostanie powtórzone. Spośród kandydatur
  z największą ilością głosów wybrany zostanie jeden, który uzyska najwięcej głosów.
 2. Karty do głosowania (druk wg wzoru nr 2.) zostaną wydane za pokwitowaniem:        

          a) pracownikom szkoły - w sekretariacie szkoły

          b) uczniom - przez wychowawców,                                                                                                      

          c) rodzicom - przez komisję wyborczą.

       3. Na karcie znajdować się będą wszystkie przyjęte kandydatury na patrona.

       4. Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo oddać 1 głos. Dwoje Rodziców jednego ucznia otrzymuje jeden wspólny głos.  Jeżeli w szkole

           jest rodzeństwo, rodzice otrzymują tylko jedną kartę do głosowania.

Przebieg głosowania:

 Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratkach z lewej strony obok nazwiska kandydata na drukach wg wzoru nr 2.

 Głosy ważne  

Warunkiem ważności głosu jest oddanie głosu na nie więcej niż 1 kandydata. Głosuje się przez postawienie znaku „X" w kratce z lewej strony obok nazwiska 1 kandydata.

Głosy nieważne

 Głos jest nieważny w razie:

 • oddania głosu na więcej niż 1 kandydata, czyli postawienia znaku „X" w kratkach obok nazwisk więcej niż 1 kandydata,
 • nieoddania głosu na któregokolwiek kandydata, czyli niepostawienia znaku „X" w kratce obok nazwiska któregokolwiek kandydata.

 Nieważne są karty inne niż ustalone lub nieopatrzone pieczęcią szkoły.

 1. W dniu głosowania Zespół Koordynujący dokona zliczenia oddanych głosów,
  a następnie sporządzi protokół z komisyjnego przeliczenia głosów.
 1. Za wybranego kandydata zostanie uznany ten, na którego zostanie oddanych najwięcej, ważnych, głosów.
 2. Dyrektor szkoły  w następnym dniu po zakończeniu głosowania poda informację kto został wybrany kandydatem na patrona Szkoły Podstawowej w Pawłowie. Informacja ta zostanie wywieszona także na tablicach ogłoszeń dla rodziców, uczniów i nauczycieli oraz zamieszczona na stronie internetowej szkoły.
 3. Organy statutowe szkoły (Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny)
  w drodze uchwały podejmą decyzję o wyborze kandydata.
 4. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Szkolny skierują wspólny wniosek, do Urzędu Gminy w Sośniach oraz Rady Gminy w Sośniach o nadanie nowego imienia szkole. W dokumencie tym znajdzie się także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona.

 

ETAP III     Przygotowanie wniosku o nadanie szkole imienia:

   Po przeprowadzeniu głosowania i publicznym ogłoszeniu wyniku wyborów patrona, Dyrektor sporządzi protokół z realizacji projektu „Nadanie Imienia Szkole”. Dokument ten zostanie przekazany do Wójta Gminy Sośnie. Znajdzie się w nim także wyczerpująca prezentacja sylwetki patrona i uzasadnienie zmiany i wyboru imienia opracowane przez zespół koordynujący.

 

VII POZNAJEMY PATRONA SZKOŁY:

   Po dokonaniu wyboru i zgłoszeniu kandydatury patrona w szkole będzie realizowane zadanie: ,,Poznajemy  patrona szkoły”. Realizacja tego zadania ma na celu przybliżenie postaci patrona i przygotowanie uroczystości nadanie szkole imienia. Szczegółowy plan działań zostanie ustalony po ogłoszeniu wyniku wyborów, ponieważ musi on uwzględniać dokonania wybranej osoby/instytucji.

 

VIII KAMPANIA INFORMACYJNA:

   Realizacji projektu, którego celem jest wybranie i poznanie patrona szkoły towarzyszyć będzie przez cały czas trwania akcja informacyjna. We wszystkich salach, na korytarzu  wyeksponowane zostaną gazetki i plakaty. Nad ich aktualizacją czuwać będzie zespół koordynujący. Harmonogram działań oraz inne związane z projektem informacje będą dostępne na internetowej stronie szkoły.

 

IX UROCZYSTOŚĆ NADANIA IMIENIA:

   Scenariusz uroczystości nadania imienia zostanie opracowany po akceptacji wniosku przez  organ prowadzący szkołę.

 

 

Aneks do Procedury Nadania Imienia Szkole Podstawowej w Pawłowie

Regulaminu i Zasad Wyboru Patrona Szkoły Podstawowej w Pawłowie

z dnia 01 grudnia 2023 r.

 

W punkcie VI dodaje się zapis:

W przypadku zgłoszenia jednej kandydatury na patrona w szkole przeprowadzane jest referendum w sprawie wyboru patrona. Karta do głosowania stanowi załącznik nr 3.

 

Załącznik nr 3.

KARTA DO GŁOSOWANIA

w wyborach Patrona Szkoły Podstawowej w Pawłowie

                                                                              

                                         Kandydat:   Polska Niepodległa                            

INFORMACJA

Głosować można, stawiając znak „x” w kratce po lewej stronie, obok nazwy.

Niepostawienie znaku „x” w kratce powoduje nieważność głosu.

 

 

 

Wyniki wyboru kandydata na Patrona Szkoły Podstawowej w Pawłowie

Informujemy, że 01 grudnia 2023 r. Komisja Wyborcza w składzie:

- przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Justyna Rasiak

- przedstawiciel Rady Rodziców – Joanna Głodek

- przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego – Paweł Plewa

zebrała karty zgłoszeń kandydatur i stwierdziła, iż zostały złożone cztery karty
i wszystkie miały propozycję imienia

„Polski Niepodległej”.

 

Dziękujemy za zaangażowanie.