Nadanie imienia Szkole Podstawowej w Pawłowie

I ZAPOZNANIE Z PROCEDURĄ WYBORU KANDYDATA NA PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W PAWŁOWIE:

   Dyrektor Szkoły zapoznaje pracowników szkoły, uczniów i rodziców z procedurą nadania imienia szkole w następujący sposób:

 - Radę Pedagogiczną - podczas posiedzenia Rady w dniu 06 listopada 2023 roku,

 - rodziców - podczas  posiedzenia  Rady Rodziców 06 listopada 2023 roku,

 - uczniów-  na lekcjach w klasach IV - VIII i spotkaniach z wychowawcami w klasach I- III 06 listopada 2023 roku,

 - cała społeczność szkoły oraz społeczność lokalna na stronie internetowej szkoły i specjalnie utworzonej tablicy w szkole w dostępnym dla rodziców, uczniów i nauczycieli miejscu.

I CEL PROCEDURY:

Celem niniejszej procedury jest określenie zasad nadania imienia Szkole Podstawowej
w Pawłowie. Została opracowana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w Pawłowie i podlega zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski.

Powodem nadania imienia szkole jest potrzeba uzyskania swoistej indywidualności
i tożsamości oraz oparcia  działań wychowawczych na wartościach potwierdzonych życiem
i działalnością Patrona, będącego wzorem dla uczniów naszej szkoły, a przede wszystkim wskazywanie uczniom autorytetów i wzorów do naśladowania. Taka konieczność oraz potrzeba skłoniła dyrektora do podjęcia działań zmierzających do wyboru nowego patrona Szkoły Podstawowej w Pawłowie.